โครงสร้างองค์กร

บริษัท เอสเอ็มซี 54 จำกัด

      บริษัท เอสเอ็มซี 54 จำกัด ได้มีการจัดผังองค์กรตามการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่เพื่อรองรับการบรหารงานที่สะดวก,รวดเร็วและลดความสูญเปล่าต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการบริหาร จึงสามารถทำให้เราสามารถตอบโต้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์

      ด้วยการจัดการผังองคืกรที่มีแบบแผนชัดเจนของเราทำให้ลูกค้าสามารถติดตามงานได้อย่างสะดวก

แผนผังองค์กร