การตรวจสอบคุณภาพ

การตรวจสอบ

      เพื่อรักษาสถานะความเป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านขัดผิวโลหะ บริษัทฯจึงจัดให้มีระบบควบคุมคุณภาพในทุกๆขั้นตอนการผลิต รวมทั้งให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพดำเนินการสุ่มตรวจสอบซ้ำในกระบวนการผลิตและตรวจสอบทุกชิ้น (100%) เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

ผังการตรวจสอบคุณภาพ

Quality-chart