มาตรฐานคุณภาพ

มาตรฐานคุณภาพ

        ISO9001:2015 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจให้ความสำคัญและตระหนัก ดังนั้นจากความมุ่งมั่นพัฒนาและใส่ใจในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้า อีกทั้งนับเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จเพื่อก้าวสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ

Certificate_ISO_SMC54